Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace hl. m Prahy se sídlem Anenské nám. 5/209, 115 33 Praha 1, IČ: 064 394 (dále jen „DNZ“) v souladu s jeho povinnostmi správce osobních údajů, vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a za podmínek zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích vnitrostátních předpisů zpracovává následující osobní údaje osob, které jsou těmito osobami dobrovolně poskytovány DNZ nebo jejím partnerům poskytujícím služby elektronického prodeje vstupenek a poskytování slev (se kterými DNZ osobní údaje společně spravuje dle § 26 GDPR ) a poskytovatelům služby zasílání elektronických e-mailů (Elastic Email, Inc.) a poskytovatelům analytických nástrojů (Google Analytics) jako zpracovatelům a to:

 1. na základě dobrovolné registrace zájemce o  odběr informačního newsletteru DNZ na webových stránkách DNZ, zpracovávanými osobními údaji je e-mailová adresa odběratele newsletteru. Doba zpracování osobních údajů je do ukončení odběru newsletteru registrovaným odběratelem na základě odhlášení odběru odběratelem.

 2. na základě registrace zájemce pro zakoupení vstupenky online na představení a jiné akce DNZ na stránkách a na jiných místech prodejní sítě společnosti GoOUt s.r.o., zajišťující pro DNZ služby prodeje vstupenek na představení a akce DNZ a na základě vytvoření o osobního profilu na těchto stránkách, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa e-mailu kupujícího.

 3. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů osob, kterým dle svého výběru DNZ zasílá pozvánky na premiéry, na setkání s novináři a na jiné akce pořádané DNZ, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, případně i telefonní číslo a adresa e-mailu osob. Doba zpracování je maximálně 3 roky od data nabytí platnosti směrnice GDPR a může být na žádost DNZ prodloužena, k ukončení doby zpracování dojde rovněž v případě, že DNZ rozhodne o vynětí konkrétní osoby ze seznamu zvaných na premiéry, na setkání s novináři a na jiné akce pořádané DNZ

Osobní údaje kupujících vstupenek zakoupených on-line na představení DNZ je nutné zpracovat pro odbavení objednávek vstupenek, případné informace o zrušení či nahrazení představení a pro další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a GoOut s.r.o. (a nebo DNZ) jako prodávajícími dojde k uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je zakoupení vstupenky on-line na divadelní představení. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, v daném případě smlouvy o zakoupení vstupenky na představení nebo jinou akci se vstupným, pořádanou DNZ.

DNZ sdílí s GoOut s.r.o. databází GoOUt s.r.o. obsahující osobní údaje sdělené kupujícím vstupenky při její objednávce on-line prostřednictvím GoOUT s.r.o. za účelem koordinace prodeje vstupenek v elektronické podobě s přímým prodejem vstupenek v pokladně a za účelem evidence smlouvy o nákupu vstupenky na představení DNZ a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, uplatnění storno podmínek a přiznání či nabídky slev apod. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10ti let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce, resp. obou společných správců.

Na e-mailovou adresu je osobám, které se zaregistrovaly k odebírání newsletteru zasílán v elektronické podobě newsletter DNZ s novinkami a informacemi o divadle a o připravovaných inscenacích, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaná osoba neodmítne a odběr nezruší . Odběr newsletteru lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem zrušit – například zasláním e-mailu nebo elektronicky prostým proklikem na odkaz umístěný na každém newsletteru. Takové zpracování osobních údajů je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

DNZ k zajištění oprávněného zájmu ochrany bezpečnosti a ochrany majetku provádí zpracování osobních údajů také tím, že provozuje v některých veřejnosti přístupných  prostorách divadla monitorovací kamerový systém, který automatizovaně provádí záznam monitorovaného veřejného prostoru a zaznamenává diváky a jiné osoby příležitostně vstupující do monitorovaného prostoru. Záznamy z kamerového systému jsou automaticky mazány po uplynutí 3 dnů od jejich pořízení a mohou být využity po dobu nezbytnou pro projednání případu pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto právem chráněné zájmy správce např. při objasňování trestné činnosti např. při vloupání, krádeži, poškození interiéru divadla a jiné trestné činnosti a v souvislosti s šetřením pojistných událostí. Přístup k záznamovým nosičům mají jen správcem pověřené osoby a záznamy jsou bezpečně uloženy na zabezpečeném úložišti.

Zpracování osobních údajů je prováděno DNZ jako správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 1. Elastic Email Inc. Online služba k elektronickému rozesílání newsletteru, ve které jsou uloženy e-mailové adresy, které poskytli zájemci o odběr newsletterů. E-mailové adresy jsou používány pouze k rozesílání e-mailů, nejsou profilovány ani jinak zpracovávány a předávány žádné třetí osobě ani jinému zpracovateli osobních údajů pro DNZ. Analytický nástroj jako součást této služby rozesílání e-mailů s newsletterem umožnuje pouze, aby pověřený analytický pracovník či administrátor webových stránek DNZ mohli sledovat u konkrétní e-mailové adresy datum registrace, počet zaslání newsletteru a případně i jeho vrácení zasilateli jako nedoručitelného e-mailu, počet otevření newsletteru a počet kliknutí odběratelem na otevřený newsletter. Společnost Elastic Email, Inc. jako zpracovatel osobních údajů dodatkem ke smlouvě s DNZ o poskytování služby rozesílání e-mailů garantuje, že jeho služby zpracovatele osobních údajů jsou v souladu s nařízením GDPR a že osobní údaje uložené u Elastic Email ke zpracování poskytované DNZ budou zpracovávány výlučně pro účely poskytování služeb pro DNZ a jen v nezbytném rozsahu pro poskytování těchto služeb DNZ. Bližší podobnosti o zásadách ochrany osobních údajů tohoto zpracovatele osobních údajů pro DNZ jsou uvedeny v angličtině na https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy/ a https://elasticemail.com/blog/elastic-emails-guide-gdpr/.

 2. další zpracovatel údajů pro DNZ – služba Google Analytics - používá pouze anonymizované osobní údaje a to pouze v omezeném rozsahu výlučně jako počítadlo přístupů osob na webové stránky DNZ bez možnosti jiných analytických aplikací (jako je např. rozšířené sledování uživatele, tzv. profilování apod.), Z tohoto důvodu ani na stránkách DNZ není nástroj umožňující zákaz cookies, protože v současné době tento nástroj žádné osobní údaje návštěvníků stránek DNZ nezpracovává. Pokud by se rozsah zpracování prostřednictvím služby Google Analytics v budoucnosti měnil, DNZ uvede tuto skutečnost do souladu se zákonnými předpisy.

 3. obchodní firma GoOut, s.r.o. IČO: 00064394 zapsána Městským soudem v Praze, sp.zn.: C, 212454 , IČO: 01901613 se sídlem: Mánesova 28, 120 00 Praha 2 společně s DNZ zpracovávají osobní údaje zákazníků za účelem prodeje ve smyslu čl. 26 GDPR.Podmínky zpracování osobních údajů při nákupu vstupenek jsou součástí všeobecných podmínek jako součást smlouvy mezi DNZ a firmou GoOUT s.r.o., ke shlédnutí na webových stránkách GoOUt, s.r.o. https://goout.net/cs/obchodni-podminky-pro-obchodni-partnery/. Zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje zákazníků získané prostřednictvím GoOut, s.r.o. při nákupu vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, email a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky. Zpracování osobních údajů se strany DNZ resp. jejich sdílení pověřenými pracovníky DNZ pro účely koordinace prodeje vstupenek, informování o změně či rušení představení, uplatnění storno poplatků, vrácení vstupného, předplatného slev apod. je v  souladu se „Zásadami zpracování osobních údajů prostřednictvím GoOut“ kde jsou uvedeny informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv s tím souvisejících, ke shlédnutí na webových stránkách GoOut, s.r.o. https://www.goout.net/cs/zasady-soukromi/. Na těchto stránkách jsou uvedena i práva kupujících ohledně osobních údajů v souvislosti s nákupem vstupenek.

DNZ jako správce má osobu tzv. pověřence. Pověřence lze kontaktovat na e-mailové adrese: vladimir.kroupa@nazabradli.cznebo na telefonu + 420 606 958 889.

Osoba zaregistrovaná k odběru newsletteru a osoba, která souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání pozvánek na premiéry, na setkání s novináři a jiné akce pořádané DNZ bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle GDPR tato práva:

 • zrušit kdykoliv zasílání newsletteru,a případných obchodních sdělení včetně pozvánek na
 • premiéry, setkání s novináři a jiné akce pořádané DNZ
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává,
 • vyžádat si u správce přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,      
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po správci výmaz jeho osobních údajů; výmaz správce provede, pokud to nebude
 • v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu    
 • nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v
 • důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.