Informace o zpracování osobních údajů

Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace hlavního města Prahy se sídlem Anenské náměstí 5/209, 115 33 Praha 1, IČO: 064 394 (dále jen „DNz“) v souladu s jeho povinnostmi správce osobních údajů, vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a za podmínek zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích vnitrostátních předpisů zpracovává následující osobní údaje osob, které jsou těmito osobami dobrovolně poskytovány DNz nebo jejím partnerům poskytujícím služby elektronického prodeje vstupenek a poskytování slev (se kterými DNz osobní údaje společně spravuje dle § 26 GDPR) a poskytovatelům služby zasílání elektronických e-mailů (Ecomail) a poskytovatelům analytických nástrojů (Google Analytics) jako zpracovatelům a to:

 • na základě dobrovolné registrace zájemce o odběr informačního newsletteru DNz na webových stránkách DNz, zpracovávanými osobními údaji je e-mailová adresa odběratele newsletteru. Doba zpracování osobních údajů je do ukončení odběru newsletteru registrovaným odběratelem na základě odhlášení odběru odběratelem.
 • na základě registrace zájemce pro zakoupení vstupenky online na představení a jiné akce DNz na stránkách a na jiných místech prodejní sítě společnosti GoOut s.r.o., zajišťující pro DNz služby prodeje vstupenek na představení a akce DNz a na základě vytvoření osobního profilu na těchto stránkách, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa e-mailu kupujícího.
 • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů osob, kterým dle svého výběru DNz zasílá pozvánky na premiéry, setkání s novináři a na jiné akce pořádané DNz, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, případně i telefonní číslo a adresa e-mailu osob. Doba zpracování je maximálně 3 roky od data nabytí platnosti směrnice GDPR a může být na žádost DNz prodloužena, k ukončení doby zpracování dojde rovněž v případě, že DNz rozhodne o vynětí konkrétní osoby ze seznamu zvaných na premiéry, setkání s novináři a na jiné akce pořádané DNz.

Osobní údaje kupujících vstupenek zakoupených online na představení DNz je nutné zpracovat pro odbavení objednávek vstupenek, případné informace o zrušení či nahrazení představení a pro další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a GoOut s.r.o. (a nebo DNz) jako prodávajícími dojde k uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je zakoupení vstupenky online na divadelní představení. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, v daném případě smlouvy o zakoupení vstupenky na představení nebo jinou akci se vstupným, pořádanou DNz.

DNz sdílí s GoOut s.r.o. databázi GoOut s.r.o. obsahující osobní údaje sdělené kupujícím vstupenky při její objednávce online prostřednictvím GoOut s.r.o. za účelem koordinace prodeje vstupenek v elektronické podobě s přímým prodejem vstupenek v pokladně a za účelem evidence smlouvy o nákupu vstupenky na představení DNz a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, uplatnění storno podmínek a přiznání či nabídky slev apod. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10ti let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce, resp. obou společných správců.

Na e-mailovou adresu je osobám, které se zaregistrovaly k odebírání newsletteru zasílán v elektronické podobě newsletter DNz s novinkami a informacemi o divadle a o připravovaných inscenacích, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaná osoba neodmítne a odběr nezruší. Odběr newsletteru lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem zrušit – například zasláním e-mailu nebo elektronicky prostým proklikem na odkaz umístěný v každém newsletteru. Takové zpracování osobních údajů je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

DNz k zajištění oprávněného zájmu ochrany bezpečnosti a ochrany majetku provádí zpracování osobních údajů také tím, že provozuje v některých veřejnosti přístupných prostorách divadla monitorovací kamerový systém, který automatizovaně provádí záznam monitorovaného veřejného prostoru a zaznamenává diváky a jiné osoby příležitostně vstupující do monitorovaného prostoru. Záznamy z kamerového systému jsou automaticky mazány po uplynutí 3 dnů od jejich pořízení a mohou být využity po dobu nezbytnou pro projednání případu pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto právem chráněné zájmy správce např. při objasňování trestné činnosti např. při vloupání, krádeži, poškození interiéru divadla a jiné trestné činnosti a v souvislosti s šetřením pojistných událostí. Přístup k záznamovým nosičům mají jen správcem pověřené osoby a záznamy jsou bezpečně uloženy na zabezpečeném úložišti. Zpracování osobních údajů je prováděno DNz jako správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Ecomail. Online služba k elektronickému rozesílání newsletteru, ve které jsou uloženy e-mailové adresy, které poskytli zájemci o odběr newsletterů. E-mailové adresy jsou používány pouze k rozesílání e-mailů, nejsou profilovány ani jinak zpracovávány a předávány žádné třetí osobě ani jinému zpracovateli osobních údajů pro DNz. Analytický nástroj jako součást této služby rozesílání e-mailů s newsletterem umožňuje pouze, aby pověřený analytický pracovník či administrátor webových stránek DNz mohli sledovat u konkrétní e-mailové adresy datum registrace, počet zaslání newsletteru a případně i jeho vrácení zasilateli jako nedoručitelného e-mailu, počet otevření newsletteru a počet kliknutí odběratelem na otevřený newsletter. Společnost Ecomail jako zpracovatel osobních údajů dodatkem ke smlouvě s DNz o poskytování služby rozesílání e-mailů garantuje, že jeho služby zpracovatele osobních údajů jsou v souladu s nařízením GDPR a že osobní údaje uložené u Ecomailu ke zpracování poskytované DNz budou zpracovávány výlučně pro účely poskytování služeb pro DNz a jen v nezbytném rozsahu pro poskytování těchto služeb DNz. Bližší podobnosti o zásadách ochrany osobních údajů tohoto zpracovatele osobních údajů pro DNz jsou uvedeny na stránkách Ecomailu (https://www.ecomail.cz/gdpr/ecomail-a-gdpr).
 • další zpracovatel údajů pro DNz – služba Google Analytics – používá pouze anonymizované osobní údaje a to pouze v omezeném rozsahu výlučně jako počítadlo přístupů osob na webové stránky DNz bez možnosti jiných analytických aplikací (jako je např. rozšířené sledování uživatele, tzv. profilování apod.). Z tohoto důvodu ani na stránkách DNz není nástroj umožňující zákaz cookies, protože v současné době tento nástroj žádné osobní údaje návštěvníků stránek DNz nezpracovává. Pokud by se rozsah zpracování prostřednictvím služby Google Analytics v budoucnosti měnil, DNz uvede tuto skutečnost do souladu se zákonnými předpisy.
 • obchodní firma GoOut, s.r.o. IČO: 00064394 zapsána Městským soudem v Praze, sp.zn.: C, 212454 , IČO: 01901613 se sídlem: Mánesova 28, 120 00 Praha 2 společně s DNz zpracovávají osobní údaje zákazníků za účelem prodeje ve smyslu čl. 26 GDPR. Podmínky zpracování osobních údajů při nákupu vstupenek jsou součástí všeobecných podmínek jako součást smlouvy mezi DNz a firmou GoOut s.r.o., ke shlédnutí na webových stránkách GoOut, s.r.o. https://goout.net/cs/obchodni-podminky-pro-obchodni-partnery/. Zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje zákazníků získané prostřednictvím GoOut, s.r.o. při nákupu vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, email a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky. Zpracování osobních údajů se strany DNz resp. jejich sdílení pověřenými pracovníky DNz pro účely koordinace prodeje vstupenek, informování o změně či rušení představení, uplatnění storno poplatků, vrácení vstupného, předplatného slev apod. je v souladu se „Zásadami zpracování osobních údajů prostřednictvím GoOut“ kde jsou uvedeny informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv s tím souvisejících, ke shlédnutí na webových stránkách GoOut, s.r.o. https://www.goout.net/cs/zasady-soukromi/. Na těchto stránkách jsou uvedena i práva kupujících ohledně osobních údajů v souvislosti s nákupem vstupenek.

DNz jako správce má osobu tzv. pověřence. Pověřence lze kontaktovat na e-mailové adrese: nebo na telefonu 606 958 889. Osoba zaregistrovaná k odběru newsletteru a osoba, která souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání pozvánek na premiéry, na setkání s novináři a jiné akce pořádané DNz bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle GDPR tato práva:

 • zrušit kdykoliv zasílání newsletteru a případných obchodních sdělení včetně pozvánek na premiéry, setkání s novináři a jiné akce pořádané DNz
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává
 • vyžádat si u správce přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po správci výmaz jeho osobních údajů; výmaz správce provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Nákupní košík0
Košík je prázdný!