Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název povinného subjektu
Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace hl. m. Prahy

Kontakt
Divadlo Na zábradlí
Anenské nám. 209/5
115 33 Praha 1 – Staré město
IČO 00064394, DIČ CZ00064394 – neplátce DPH
222 868 868

www.nazabradli.cz

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Komerční banka, Praha 1
č.ú. 10533011/0100

Důvod a způsob založení
Divadlo zahájilo činnost 9. 12. 1958. Jeho současným zřizovatelem je hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2 na základě Zřizovací listiny ze dne 19. června 2014. Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost, a to:

 • Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i zahraničí.
 • Pořádání výstav v prostorách divadla.
 • Vydávání a prodej periodických i neperiodických tiskovin a publikací.
 • Poskytování dalších služeb v souvislosti s uvedenými činnostmi.
 • Propagace uvedených činností.


Zjednodušená organizační struktura

Žádost Divadlu Na zábradlí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., dále stížnost, předložení návrhu, podnětu nebo jiné dožádání či rozklad lze zasílat na níže uvedených formulářích elektronicky na e-mail, písemně na adresu sídla organizace nebo osobně k rukám asistentky ředitele, kde je možné taktéž obdržet rozhodnutí o poskytnutí informace. Formulář žádosti ke stažení zde a sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zde.

Opravné prostředky – rozklad proti rozhodnutí Divadla Na zábradlí o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím
Způsob podání rozkladu: písemné podání do sekretariátu ředitele k rukám asistentky. Lhůta pro žadatele pro podání rozkladu: do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Formulář rozkladu ke stažení zde.

Výroční zprávy

Starší výroční zprávy jsou k dispozici v archivu divadla.

Volná místa

 • Hledáme pokladní – uzávěrka 31. července 2024, více informací zde.
 • Hledáme uvaděčstvo – uzávěrka 31. července 2024, více informací zde.
 • Hledáme garderobiéra/ku – uzávěrka 18. srpna 2024, více informací zde.

Proběhlé veřejné zakázky

 • Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku č. 01/2024 – Zhotovování propagačních tiskovin [.zip]
 • Dodávka telekomunikačních služeb – zakázka malého rozsahu: výzva a výsledek [.zip]
 • Zvuková technika – zakázka malého rozsahu [.zip]
 • Nákup vozidla [.pdf] (zrušeno)
 • Veřejná zakázka č. 004-2017 – Doprava dekorací [.pdf]


Výměna oken

 • Veřejná zakázka č. 001-2019 – Výměna oken [.pdf]
 • Příloha č. 1 – krycí list nabídky [.pdf]
 • Příloha č. 2 – posouzení stávajícího stavu oken [.pdf]
 • Příloha č. 3 – výrobní dokumentace [.pdf]
 • Příloha č. 4 – smlouva o dílo [.pdf]


Úklid

 • Veřejná zakázka č. 001-2017 – Úklid v Divadle Na zábradlí [.pdf]
 • Příloha č. 2 – návrh smlouvy o dílo [.doc]


Vypracování projektové dokumentace

 • Výzva k podání nabídek [.pdf]
 • Dodatečná informace č. 1 [.pdf]
 • Architektonická studie: Zastřešení atria v DNz [.pdf]
 • Krycí list nabídky [.xls]
 • Čestné prohlášení: Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku [.doc]
 • Čestné prohlášení: Splnění základních kvalifikačních předpokladů [.doc]
 • Rozhodnutí o výběru [.pdf]
 • Smlouva DNz – TaK Architects s.r.o. [.pdf]


Rekonstrukce sociálního zařízení v DNz

 • Výzva [.doc]
 • Výkaz, výměr, rekapitulace dílů [.xls]
 • Rekonstrukce toalet a sprch – návrh rozpočtu [.xls]
 • Návrh: Smlouva o dílo – 002-2015 [.doc]
 • Dispoziční schéma – nákres [.pdf]


Poptávkové řízení

 • Protokol poptávkového a výběrového řízení na provozovatele divadelní kavárny DNz [.pdf]

Informace o zpracování osobních údajů

Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace hlavního města Prahy se sídlem Anenské náměstí 5/209, 115 33 Praha 1, IČO: 064 394 (dále jen „DNz“) v souladu s jeho povinnostmi správce osobních údajů, vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a za podmínek zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích vnitrostátních předpisů zpracovává následující osobní údaje osob, které jsou těmito osobami dobrovolně poskytovány DNz nebo jejím partnerům poskytujícím služby elektronického prodeje vstupenek a poskytování slev (se kterými DNz osobní údaje společně spravuje dle § 26 GDPR) a poskytovatelům služby zasílání elektronických e-mailů (Ecomail) a poskytovatelům analytických nástrojů (Google Analytics) jako zpracovatelům a to:

 • na základě dobrovolné registrace zájemce o odběr informačního newsletteru DNz na webových stránkách DNz, zpracovávanými osobními údaji je e-mailová adresa odběratele newsletteru. Doba zpracování osobních údajů je do ukončení odběru newsletteru registrovaným odběratelem na základě odhlášení odběru odběratelem.
 • na základě registrace zájemce pro zakoupení vstupenky online na představení a jiné akce DNz na stránkách a na jiných místech prodejní sítě společnosti GoOut s.r.o., zajišťující pro DNz služby prodeje vstupenek na představení a akce DNz a na základě vytvoření osobního profilu na těchto stránkách, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa e-mailu kupujícího.
 • na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů osob, kterým dle svého výběru DNz zasílá pozvánky na premiéry, setkání s novináři a na jiné akce pořádané DNz, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, případně i telefonní číslo a adresa e-mailu osob. Doba zpracování je maximálně 3 roky od data nabytí platnosti směrnice GDPR a může být na žádost DNz prodloužena, k ukončení doby zpracování dojde rovněž v případě, že DNz rozhodne o vynětí konkrétní osoby ze seznamu zvaných na premiéry, setkání s novináři a na jiné akce pořádané DNz.

Osobní údaje kupujících vstupenek zakoupených online na představení DNz je nutné zpracovat pro odbavení objednávek vstupenek, případné informace o zrušení či nahrazení představení a pro další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a GoOut s.r.o. (a nebo DNz) jako prodávajícími dojde k uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je zakoupení vstupenky online na divadelní představení. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, v daném případě smlouvy o zakoupení vstupenky na představení nebo jinou akci se vstupným, pořádanou DNz.

DNz sdílí s GoOut s.r.o. databázi GoOut s.r.o. obsahující osobní údaje sdělené kupujícím vstupenky při její objednávce online prostřednictvím GoOut s.r.o. za účelem koordinace prodeje vstupenek v elektronické podobě s přímým prodejem vstupenek v pokladně a za účelem evidence smlouvy o nákupu vstupenky na představení DNz a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, uplatnění storno podmínek a přiznání či nabídky slev apod. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10ti let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce, resp. obou společných správců.

Na e-mailovou adresu je osobám, které se zaregistrovaly k odebírání newsletteru zasílán v elektronické podobě newsletter DNz s novinkami a informacemi o divadle a o připravovaných inscenacích, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaná osoba neodmítne a odběr nezruší. Odběr newsletteru lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem zrušit – například zasláním e-mailu nebo elektronicky prostým proklikem na odkaz umístěný v každém newsletteru. Takové zpracování osobních údajů je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

DNz k zajištění oprávněného zájmu ochrany bezpečnosti a ochrany majetku provádí zpracování osobních údajů také tím, že provozuje v některých veřejnosti přístupných prostorách divadla monitorovací kamerový systém, který automatizovaně provádí záznam monitorovaného veřejného prostoru a zaznamenává diváky a jiné osoby příležitostně vstupující do monitorovaného prostoru. Záznamy z kamerového systému jsou automaticky mazány po uplynutí 3 dnů od jejich pořízení a mohou být využity po dobu nezbytnou pro projednání případu pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto právem chráněné zájmy správce např. při objasňování trestné činnosti např. při vloupání, krádeži, poškození interiéru divadla a jiné trestné činnosti a v souvislosti s šetřením pojistných událostí. Přístup k záznamovým nosičům mají jen správcem pověřené osoby a záznamy jsou bezpečně uloženy na zabezpečeném úložišti. Zpracování osobních údajů je prováděno DNz jako správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Ecomail. Online služba k elektronickému rozesílání newsletteru, ve které jsou uloženy e-mailové adresy, které poskytli zájemci o odběr newsletterů. E-mailové adresy jsou používány pouze k rozesílání e-mailů, nejsou profilovány ani jinak zpracovávány a předávány žádné třetí osobě ani jinému zpracovateli osobních údajů pro DNz. Analytický nástroj jako součást této služby rozesílání e-mailů s newsletterem umožňuje pouze, aby pověřený analytický pracovník či administrátor webových stránek DNz mohli sledovat u konkrétní e-mailové adresy datum registrace, počet zaslání newsletteru a případně i jeho vrácení zasilateli jako nedoručitelného e-mailu, počet otevření newsletteru a počet kliknutí odběratelem na otevřený newsletter. Společnost Ecomail jako zpracovatel osobních údajů dodatkem ke smlouvě s DNz o poskytování služby rozesílání e-mailů garantuje, že jeho služby zpracovatele osobních údajů jsou v souladu s nařízením GDPR a že osobní údaje uložené u Ecomailu ke zpracování poskytované DNz budou zpracovávány výlučně pro účely poskytování služeb pro DNz a jen v nezbytném rozsahu pro poskytování těchto služeb DNz. Bližší podobnosti o zásadách ochrany osobních údajů tohoto zpracovatele osobních údajů pro DNz jsou uvedeny na stránkách Ecomailu (https://www.ecomail.cz/gdpr/ecomail-a-gdpr).
 • další zpracovatel údajů pro DNz – služba Google Analytics – používá pouze anonymizované osobní údaje a to pouze v omezeném rozsahu výlučně jako počítadlo přístupů osob na webové stránky DNz bez možnosti jiných analytických aplikací (jako je např. rozšířené sledování uživatele, tzv. profilování apod.). Z tohoto důvodu ani na stránkách DNz není nástroj umožňující zákaz cookies, protože v současné době tento nástroj žádné osobní údaje návštěvníků stránek DNz nezpracovává. Pokud by se rozsah zpracování prostřednictvím služby Google Analytics v budoucnosti měnil, DNz uvede tuto skutečnost do souladu se zákonnými předpisy.
 • obchodní firma GoOut, s.r.o. IČO: 00064394 zapsána Městským soudem v Praze, sp.zn.: C, 212454 , IČO: 01901613 se sídlem: Mánesova 28, 120 00 Praha 2 společně s DNz zpracovávají osobní údaje zákazníků za účelem prodeje ve smyslu čl. 26 GDPR. Podmínky zpracování osobních údajů při nákupu vstupenek jsou součástí všeobecných podmínek jako součást smlouvy mezi DNz a firmou GoOut s.r.o., ke shlédnutí na webových stránkách GoOut, s.r.o. https://goout.net/cs/obchodni-podminky-pro-obchodni-partnery/. Zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje zákazníků získané prostřednictvím GoOut, s.r.o. při nákupu vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, email a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky. Zpracování osobních údajů se strany DNz resp. jejich sdílení pověřenými pracovníky DNz pro účely koordinace prodeje vstupenek, informování o změně či rušení představení, uplatnění storno poplatků, vrácení vstupného, předplatného slev apod. je v souladu se „Zásadami zpracování osobních údajů prostřednictvím GoOut“ kde jsou uvedeny informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv s tím souvisejících, ke shlédnutí na webových stránkách GoOut, s.r.o. https://www.goout.net/cs/zasady-soukromi/. Na těchto stránkách jsou uvedena i práva kupujících ohledně osobních údajů v souvislosti s nákupem vstupenek.

DNz jako správce má osobu tzv. pověřence. Pověřence lze kontaktovat na e-mailové adrese: nebo na telefonu 606 958 889. Osoba zaregistrovaná k odběru newsletteru a osoba, která souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání pozvánek na premiéry, na setkání s novináři a jiné akce pořádané DNz bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle GDPR tato práva:

 • zrušit kdykoliv zasílání newsletteru a případných obchodních sdělení včetně pozvánek na premiéry, setkání s novináři a jiné akce pořádané DNz
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává
 • vyžádat si u správce přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po správci výmaz jeho osobních údajů; výmaz správce provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Informace o podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání v rámci ochrany oznamovatelů takového jednání a o vnitřním oznamovacím systému Divadla Na zábradlí, příspěvkové organizace

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedlo Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém určený osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které

  a) má znaky trestného činu,
  b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) nebo
  d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. 2. daně z příjmu právnických osob,
 3. 3. předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. 4. ochrany spotřebitele,
 5. 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. 7. ochrany životního prostředí,
 8. 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. 10. hospodářské soutěže, veřejných ražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 14. 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele.

Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro Divadlo Na zábradlí, p. o. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. Divadlo Na zábradlí, p. o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního přípatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení dle Směrnice:
Richard Juan Rozkovec, ekonomický úsek
Zástupce: Mgr. BcA. Viktor Košut, advokát

Způsob podání oznámení:

 • Prostřednictvím emailu ochranaoznamovatelu@nazabradli.cz
 • Poštou na adresu: „k rukám Richarda Juana Rozkovce – neotvírat“, Divadlo Na zábradlí, p. o., Anenské nám. 209/5, 115 33 Praha 1
 • Prostřednictvím telefonní linky 721 489 699
 • Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2023

Nákupní košík0
Košík je prázdný!