Informace o podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání v rámci ochrany oznamovatelů takového jednání a o vnitřním oznamovacím systému Divadla Na zábradlí, příspěvkové organizace

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedlo Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém určený osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které

  a) má znaky trestného činu,
  b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) nebo
  d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. 2. daně z příjmu právnických osob,
 3. 3. předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. 4. ochrany spotřebitele,
 5. 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. 7. ochrany životního prostředí,
 8. 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. 10. hospodářské soutěže, veřejných ražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 14. 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele.

Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro Divadlo Na zábradlí, p. o. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. Divadlo Na zábradlí, p. o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního přípatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení dle Směrnice:
Richard Juan Rozkovec, ekonomický úsek
Zástupce: Mgr. BcA. Viktor Košut, advokát

Způsob podání oznámení:

 • Prostřednictvím emailu ochranaoznamovatelu@nazabradli.cz
 • Poštou na adresu: „k rukám Richarda Juana Rozkovce – neotvírat“, Divadlo Na zábradlí, p. o., Anenské nám. 209/5, 115 33 Praha 1
 • Prostřednictvím telefonní linky 721 489 699
 • Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2023

Nákupní košík0
Košík je prázdný!