Peter Lotar, Michaela Kuklová, Philipp Schenker

Radio Lotar

Dokumentární čtení & fragmentární rozhlasová hra o česko-švýcarském dramatikovi a spisovateli Peteru Lotarovi (1910–1986). Dvojjazyčná premiéra CZ/D se koná v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Pořad vznikl za podpory Švýcarského velvyslanectví v Praze a ve Vídni.

Kdo je Peter Lotar, který se pohybuje na pomezí několika státních, národnostních i ideových hranic, a co nám svým dílem vlastně chce sdělit? Je to zapálený politický dramatik nebo spisovatel-aktivista? Je to Čech? A přitom i Švýcar? Rozhlasový moderátor PS hledá krok za krokem odpovědi na tyto otázky společně s PL, který se nečekaně objeví jako host ve studiu. Pasáže z Lotarových textů do sebe zapadají jako jednotlivé cihly při stavbě zdi, přitom však pátrání oba nechtěně zavede na scestí Lotarova osudu… a také k jejich vlastním hranicím.

Radio Lotar dává prostřednictvím fragmentů z Lotarových dopisů, autobiografických románů a také divadelních a rozhlasových her podmanivě nahlédnout do jeho pohnutého života i rozmanité spisovatelské činnosti, která stále překvapovala něčím novým. Peter Lotar se znovu a znovu pokoušel najít odpovědi na bolestné zkušenosti válečných let, nelidskost a celospolečenskou otupělost i tragédie, jež zažil ve své rodině. Vlastní zážitky poutavě popisuje ve svých autobiografických románech „…domov můj“ a „Země, kterou ukáži tobě“. Lotar ve svém díle zobrazuje člověka v mnoha hraničních situacích – při útěku, za války, se zkušeností ztráty rodiny. Protagonisté jeho děl přitom musejí nést následky svého jednání. Lotar nám však také ukazuje, jaké cesty tito lidé hledají, aby dosáhli změny. Hledání mezilidských hodnot přivedlo Lotara k takovým osobnostem, jako byli T.G. Masaryk, A. Schweitzer, G.B. Shaw a další myslitelé. Napsal mnoho rozhlasových her, v nichž čerpal z životopisných pramenů a pracoval dokumentaristickými metodami.

PREMIÉRA
26. listopadu 2021

DÉLKA INSCENACE
připravujeme

INSCENAČNÍ TÝM
texty / pozůstalost P. Lotara (Švýcarský literární archiv v Bernu)
koncept, dramaturgie / Michaela Kuklová, Philipp Schenker
videa, foto, online přenos / Martin Krúpa
zvuk, světlo / Michal Pustay

OBSAZENÍ
Philipp Schenker a PL
host ve studiu

Eine dokumentarische Lesung & ein fragmentarisches Hördrama über den tschechisch-schweizerischen Dramatiker und Schriftsteller Peter Lotar (1910-1986). Die zweisprachige Premiere von CZ/D findet im Rahmen von Prager Theaterfestival deutscher Sprache. Wir danken den schweizerischen Botschaften in Prag und Wien für Ihre freundliche Unterstützung von Radio Lotar.

Wer ist dieser Grenzgänger, Peter Lotar, und was hat er mit seinem Werk überhaupt zu sagen? Angriffiger politischer Dramatiker oder aktivistischer Schriftsteller und Hörspielautor? Also, ein Tscheche? Und doch auch Schweizer? Der Radiomoderator PS sucht zusammen mit seinem unerwartet aufgetauchten Studiogast PL in einer schrittweisen Annäherung Antworten auf diese Fragen. Wie Ziegelsteine reihen sich Fundstücke aus Lotars Texten aneinander. Die Suche führt die beiden aber ungewollt auf Abwege von Lotars Schicksal und… auch an ihre eigenen Grenzen.

Radio Lotar gibt mit Fragmenten aus Lotars Briefen, autobiografischen Romanen, Theaterstücken und Hörspielen einen berührenden Einblick in sein bewegtes Leben und seine facettenreiche und immer wieder überraschende schriftstellerische Tätigkeit. Peter Lotar versuchte immer wieder neu, Antworten zu finden auf die schmerzvollen Erfahrungen der Kriegsjahre, die Unmenschlichkeit und Abgestumpftheit der Gesellschaft und der in seiner Familie erlebten Tragödien. Seine eigenen Erlebnisse beschreibt er packend in den autobiografischen Romanen „Eine Krähe war mit mir“ und „Das Land, das ich dir zeige“. Lotar zeigt in seinem Werk Menschen in verschiedensten Grenzsituationen – Flucht, Krieg, Verlust der Familie. Seine Protagonisten müssen dabei die Folgen ihres Handelns ertragen. Er zeigt uns aber auch, wie sie Wege finden, um Veränderungen zu bewirken. Seine Suche nach zwischenmenschlichen Werten führt Lotar zu Persönlichkeiten wie T.G. Masaryk, A. Schweitzer, G.B. Shaw und anderen Denkern. Er schrieb so mehrere Hörspiele, in denen er von biografischen Quellen ausgeht und dokumentarisch arbeitet.